Öppet program

Inflationsekonomi – den makroekonomiska situationens inverkan på din verksamhet

Inflation, höga räntor och en svag valuta plågar svensk ekonomi. Hur hamnade vi här, hur påverkar situationen enskilda verksamheter och deras finansiella rapporter och hur kan vi bäst hantera läget? Deltagarna stärker både sin förmåga att analysera den makroekonomiska utvecklingens effekter på den egna verksamheten och att presentera siffror som ger mer rättvisande mått på prestation.

Föreläsare:

Ola Olsson och Jan Marton

Studietid:

1 dag

Språk:

Svenska

Pris:

8 900 kr exkl moms, inkl lunch

Boka

Under förmiddagen analyserar vi den senaste informationen om den svenska makroekonomiska situationen med utblick mot omvärldens utveckling. Vi förklarar hur inflation mäts och hur Riksbanken påverkar räntorna i ekonomin, och diskuterar penningpolitikens möjligheter att stävja inflationen. Vi pratar också om hur situationen påverkar näringsliv och offentliga verksamheter i Göteborgsregionen.

Förmiddagens makroekonomiska översikt ger en kontext till den företagsinriktade analysen på eftermiddagen som ägnas åt inflationens påverkan på finansiella rapporter. Vad innebär det för resultat- och balansräkning när de siffror som presenteras är beräknade vid olika tidpunkter, när varor och tjänster har haft olika prisnivåer? Med utgångspunkt i finansiella rapporter från svenska noterade företag analyserar vi inflationens effekter på dessa. Vi tar också upp följder av valutarörelser och hur kombinationen av hög inflation och en sjunkande kronkurs kan ge stora utslag i finansiella rapporter.

 

 

Ola Olsson

Ola Olsson är professor i nationalekonomi och vicedekan med ansvar för forskning på Handelshögskolan vid GU. Han undervisar i makroekonomi på forskar- och masternivå och forskar om långsiktig ekonomisk tillväxt med ett fokus på utvecklingsländer. Ola har tidigare haft flera internationella konsultuppdrag, bl a för Världsbanken, och har varit ledamot av SIDAs forskningsråd. Han kommenterar återkommande den svenska makroekonomiska utvecklingen och ekonomiska aspekter av kriget i Ukraina i olika medier såsom TV4, P1 Morgon, Dagens Nyheter och GP.

Jan Marton

Jan Marton forskar och undervisar inom redovisning på Handelshögskolan. Han har tidigare arbetat som revisor på Deloitte och redovisningsspecialist på KPMG. Hans nuvarande forskning behandlar hur redovisning används för värdering av företag på aktiemarknad och kreditmarknad. Förutom undervisning på universitet har Jan lång erfarenhet av kurser riktade mot praktiker. Han är aktiv inom strategisk utveckling av svar på redovisningsfrågor inom redovisningsprofessionen och är ordförande i Svenska Revisionsakademin (som verkar för ökat utbyte mellan professionen och lärosäten).

Målgrupp:
Befattningshavare som vill stärka sin förmåga att självständigt analysera hur den makroekonomiska utvecklingen påverkar den egna verksamheten, samt de som analyserar och använder finansiella rapporter, internt och externt.

Programmet ger förbättrad förståelse av svårigheterna med att mäta ekonomisk prestation i både det egna och i andra företag i tider av inflation och valutarörelser. Deltagarna får stärkt förmåga att presentera siffror som ger mer rättvisande mått på prestation.

 

Datum och plats:
Vt 2024, datum att tillkännages – på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

INNEHÅLL

Förmiddag med Ola Olsson

 • Nuläget ur svenskt och internationellt perspektiv
 • Hur mäts inflationen och hur kan Riksbanken och politiken påverka den?
 • Inflationsekonomins effekter på verksamheter i Göteborgsregionen

 

Eftermiddag med Jan Marton

 • Om olika poster i resultat- och balansräkning och hur deras relevans påverkas av inflation
 • Redovisningsmodeller för hantering av prisförändringar – hur effektiva är de och vilka antaganden bygger de på?
 • Analys av finansiella rapporter som påverkats av inflation
 • Effekter av valutarörelser, hur kombinationen av hög inflation och en sjunkande kronkurs kan ge stora utslag i finansiella rapporter

Boka plats

 • Välj kurstillfälle *

 • Deltagare *

 • Faktureringsadress *

 • Allmänna villkor *

Allmänna villkor för anmälan till öppet program

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning

Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.