Ny kunskap i Executive MBA-deltagarnas examensuppsatser

17 september 2019

Den 21 månader långa utbildningen på Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg avslutas med en uppsats där de nya kunskaperna appliceras på faktiska utmaningar i deltagarnas yrkesliv. Uppsatserna speglar deltagarnas olika branscher och erfarenheter och ger värdefull ny kunskap.

Executive MBA-programmet är uppdelat i fyra terminer: From strategy to action, Managing functions, Navigating in a changing world, Renewing business & thesis work. Den fjärde och avslutande terminen inkluderar ett akademiskt uppsatssarbete motsvarande 15 ECTS-poäng. Arbetet görs i par eller individuellt. I samband med examinationen håller deltagarna presentationer av uppsatserna. Så här kommenterar Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education årets avslutningsuppsatser:

”Uppsatserna håller hög kvalitet och belyser utmaningar som finns på många håll i privat och offentlig sektor. Deltagarna tittar på befintlig forskning och kompletterar med egna undersökningar vilket ger ny kunskap som är till stor nytta för alla som är intresserade av organisationssutveckling.”

Uppsatsämnena spänner över en stor bredd, nedan några exempel:

Speed in strategic decision-making Richard Gonzalves och Sara Båth-Dahlström – om samband mellan snabbhet, kvalitet och företags framgång vid strategiskt beslutsfattande. Här påvisas bland annat att hastigheten i besluten varierar mellan olika branschers, beroende på deras karaktär. Snabba beslut kan också hålla hög kvalitet i form av insamlade data, övervägda alternativ och involverade personer, då duktiga ledare anpassar hastigheten i sitt beslutsfattande efter den bransch de verkar i. Sammantaget högst aktuell kunskap för företag vars branschutveckling kräver snabbare förändringstakt.

Fight or flight? Kristian Isberg och Johan Burtus om utmaningar och förbättringspotential vid utlandsanställdas återkomst till sin svenska hemmaorganisation. Kostnaden kan bli hög för multinationella företag vars anställda efter hemkomst från utlandstjänst har svårt med motivationen och ofta säger upp sig. Författarna visar att frågan inte uppmärksammas tillräckligt i de svenska organisationer som undersökts, att ansvaret för frågan är oklar och att det finns brister i processerna. De visar också på vikten av att arbetsgivaren förstår de individuella drivkrafterna bakom viljan att arbeta utomlands och kan skapa och anpassa rutiner vid hemkomsten.

Lost or found in translation? – Efficiency in the Public sectorAnna Pohjanen och Margaret McNamee – om begreppet effektivitet i offentlig sektor och följderna av bristen på en tydlig definition. Författarna har studerat offentlig vård och brandkår och funnit att principen om regionalt och kommunalt självbestämmande liksom New Public Management i hög grad påverkar hur aktörerna tolkar begreppet effektivitet.I avsaknad av en given definition skapar aktörerna sina egna för att göra begreppet mer förståeligt. Författarna pekar på risken för att aktörerna finner en förståelse av begreppet effektivitet som inte överensstämmer med den avsedda.

För mer information, v.v. kontakta:

Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education; hakan.ericson@handels.gu.se, +46 709 50 63 35

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet levererar Sveriges första AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, företagsanpassade ledarprogram för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden, samt kortare öppna ledarprogram. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar skolan sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast runt 90 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från AMBA, AACSB och EQUIS. Det motsvarar ungefär 0,7% av världens alla handelshögskolor. www.guexed.com