Our colleagues at Zhejiang University

Professor Longbao Wei, professor Wennie Xu and Ben Wu from the School of Management, Zhejiang University are preparing our programme days in Hangzhou.