Open-enrolment

Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer

Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper på två olika nivåer för att bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat. Den första nivån utgår från ett makroekonomiskt perspektiv, där verksamheten sätts in i ett större strategiskt perspektiv kring användning och utveckling av olika resurser. Den andra nivån baseras på ett företagsekonomiskt ramverk där förståelse skapas för hur olika beslut påverkar de grundläggande ekonomiska sambanden såsom lönsamhet, kassaflöde och finansiell balans.
Programmet fokuserar också på att på djupet förstå de finansiella nyckeltalen som används inom affärslivet idag. Med hjälp av denna förståelse kommer du som deltagare att kunna bedöma det allmänna finansiella tillståndet i ett företag och förstå besluts påverkan. Programmet ger dig också grundläggande kunskaper om olika ekonomistyrningsmodeller som behövs för att aktivt kunna bidra till verksamhetens utveckling mot bättre lönsamhet.

Allmänna villkor för anmälan till öppet program:
En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till det öppna programmet. Bekräftelsen innehåller all praktisk information. Vi skickar faktura på programavgiften 14 dagar innan programstart. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt program, vilket i sådana fall meddelas snarast via mail.

Avbokning:
Avbokning måste ske skriftligt och kan göras utan kostnad upp till 28 dagar innan programstart. Återbud inom 14-27 dagar innan programstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.

Datum: 25-26 november 2019
Föreläsare:
Johan Åkesson
Studietid:
2 dagar
Språk:
Svenska

Målgrupp:
Personal på ledande positioner med direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens ekonomi och resultat. Programmet är branschoberoende.

SCHEMA DAG 1
Från övergripande makroekonomiska samband till möjliga strategival

  • Från Marx till marknadsliberalism – det ekonomiska systemet, en utvecklingsresa
  • Företagens roll i det ekonomiska systemet – möjliga strategiska val
  • Företagsekonomins övergripande samband – ett ramverk

SCHEMA DAG 2
Att förstå och utveckla ett företags ekonomi

  • Det finansiella språket – grundläggande begrepp och samband
  • Att läsa och förstå finansiella rapporter – resultat, kassaflöde och finansiell balans
  • Hur man beräknar och använder finansiella nyckeltal för lönsamhet och det allmänna ekonomiska tillståndet i ett företag.
  • Olika finansiella ekonomistyrningsmodeller för att skapa lokal medvetenhet om vad som driver resultat och lönsamhet.

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Plats: Handelshögskolan i Göteborg, Vasagatan 1, sal B41 (25 nov) och sal B34 (26 nov)
Datum: 25-26 november

Föreläsare: JOHAN ÅKESSON
Johan Åkesson är ekonomie licentiat i företagsekonomi med 25 års erfarenhet som föreläsare och som managementkonsult. Han är specialist på ledning och ekonomistyrning. Johan utsågs så sent som 2018 till Årets Lärare av studenterna på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Johan är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledarprogram för organisationer som Volvo Cars, SKF, IKEA, Investment AB Latour, Capio, VGR och Göteborgs stad, samt från 2019 på Executive MBA- programmet (60 hp) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i Management Accounting.