Öppna program

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väl etablerad leverantör av högre ledarskapsutbildning. Våra utbildningar hjälper chefer och befattningshavare i den privata såväl som offentliga sektorn att utveckla de färdigheter och tankesätt som behövs för att framgångsrikt utveckla sina verksamheter.

Utöver Executive MBA-programmet och våra skräddarsydda program erbjuder vi även kortare öppna program, s.k. Open-enrolment Programmes.

Klicka här för mer info!

Open-enrolment Programmes

The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is a well-established provider of high-level management education. The programmes in our portfolio are designed to develop and enhance the necessary skills leaders in the private as well as the public sector need to sucessfully develop their organisations.

In addition to the Executive MBA programme and our Custom programmes we are now also offering shorter Open-enrolment Programmes.

Click here to request more info!

Innovationsledarskap

Datum och plats:
4-5 oktober, 2022 – online via Zoom eller 
8-9 november – på Handelshögskolan
Föreläsare: Leif Denti
Studietid: 2,5 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

Programöversikt:
Betydelsen av att kunna leda och stimulera innovation i organisationen ökar ständigt. Vi utforskar principerna för innovation och kreativitet och beskriver hur processerna kan ledas effektivt. Två heldagar av föreläsningar och seminarier följs av en reflektionsperiod på en månad, då du förväntas arbeta i din egen organisation med en utmaning du själv valt. Dag 3 (halvdag) diskuterar vi resultat och reflekterar över vad vi lärt oss på programmet.

Första dagen fokuserar vi på fenomenet kreativitet. Vi utforskar mytbildningar kring kreativitet för att tydligt kunna förklara mekanismerna bakom kreativitet och hur du som ledare kan öka den hos individer och grupper. På individnivå är frågeställningarna: vad händer i hjärnan då vi är kreativa? Vilka individuella egenskaper ska du leta efter vid rekrytering? På teamnivå: hur bör team sättas samman och hur många medlemmar är optimalt? Hur leder man bäst team med hänsyn till beslutsfattande, innovativt klimat och kommunikation?

Den andra dagen fokuserar på hur man hanterar innovation i organisationer: vilka strukturer är kända för att höja innovationsförmågan? Vad menas med en innovativ kultur och hur kan man påverka kulturen? Vilka delar av den innovativa processen är viktigare än andra? Hur bör belöningssystem hanteras för att stimulera kreativa beteenden?


Föreläsare: LEIF DENTI
Leif Denti har sin doktorsgrad från Göteborgs universitet, där han är universitetslektor vid Psykologiska institutionen. Leif leder där kurser i innovation, ledarskap och gruppdynamik. Hans huvudsakliga forksningsområde omfattar projektledares påverkan på kreativitet och innovation i organisationer. I sin doktorsavhandling Leadership and Innovation in R&D Teams, studerade han tekniska utvecklingsprojekt i fem större industriföretag i fyra länder.

Han är också gästföreläsare vid Chalmers Tekniska Högskola, där han undervisar i ledarskap och innovation. Leif Denti är vidare jurymedlem för priset Årets Chef, som utdelas av fackförbundet Ledarna, skribent för www.innovationmanagement.se och grundare av den svenska webbsajten www.tusentips.se. För närvarande är Leif engagerad i flera forskningsprojekt finansierade av Vinnova, vilka syftar till att öka innovationsförmågan i den offentliga sektorn, både på operativ nivå och på ledningsnivå.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som har en chefsbefattning och vill utveckla din egen, teamets och organisationens kreativitet och innovationsförmåga.

SCHEMA DAG 1 FM
Kreativitet

 • Kreativitetens sju myter
 • Principerna för kreativitet
 • Hur kreativitet kan användas i reflektion och beslutsfattande

SCHEMA DAG 1 EM
Innovationsledarskap

 • Hur man leder olika kognitiva typer och personligheter
 • Kompetenserna hos innovative ledare
 • Hur man leder innovativa team

SCHEMA DAG 2 FM
Organisationers innovation

 • Strukturer och processer som stödjer innovation
 • Den innovative kulturen
 • Olika förhållningssätt till risk

SCHEMA DAG 2 EM
Innovation i praktiken

 • Arbetsmetoder och verktyg inom innovation
 • Att belöna kreativitet och innovation

SCHEMA DAG 3 FM
Innovation i praktiken

 • Inlämning av och diskussion om individuella hemuppgifter
 • Reflektioner om programmet

Pris: 19 700 kr (exkl moms)
Datum och plats: 
4-5 oktober, 2022 – online via Zoom eller 
8-9 november – på Handelshögskolan

PDF

Anmäl dig

Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer

Datum och plats:
6-7 oktober, 2022 – online via Zoom eller
10-11 november, 2022 – på Handelshögskolan
Föreläsare: Johan Åkesson
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

Programöversikt:
Programmet syftar till att på ett pedagogiskt sätt förklara de finansiella rapporter och nyckeltal som används inom affärslivet idag. Teori varvas med konkreta exempel från olika bolag och händelser. Som deltagare i programmet utvecklar du dina kunskaper på två nivåer för att också bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat. Den första nivån utgår från ett makroekonomiskt tänkande, där verksamheten analyseras med ett strategiskt perspektiv kring hur olika resurser används och utvecklas.

Den andra nivån baseras på ett företagsekonomiskt ramverk där förståelse skapas för hur olika beslut påverkar de grundläggande ekonomiska sambanden såsom lönsamhet, kassaflöde och finansiell balans. På detta sätt kommer du som deltagare att kunna bedöma det allmänna finansiella tillståndet i ett företag och förstå besluts påverkan på kort och lång sikt. Programmet ger dig också grundläggande kunskaper om olika ekonomistyrningsmodeller som kan användas för att aktivt kunna bidra till verksamhetens utveckling mot bättre lönsamhet.


Föreläsare: JOHAN ÅKESSON
Johan Åkesson är ekonomie licentiat i företagsekonomi med 25 års erfarenhet som föreläsare och som managementkonsult. Han är specialist på ledning och ekonomistyrning. Johan utsågs så sent som 2018 till Årets Lärare av studenterna på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Johan är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledarprogram för organisationer som Volvo Cars, SKF, IKEA, Investment AB Latour, Capio, VGR och Göteborgs stad, samt från 2019 på Executive MBA- programmet (60 hp) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i Management Accounting.

Målgrupp:
Personal på ledande positioner med direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens ekonomi och resultat. Programmet är branschoberoende.

SCHEMA DAG 1 och 2
Från övergripande ekonomiska samband till att förstå och utveckla ett företags lönsamhet

 • Det ekonomiska systemet – hur ett företags ekonomi utvecklas över tid
 • Företagens roll i det ekonomiska systemet – möjliga strategiska val
 • Grundläggande finansiella samband – resultat, kassaflöde och finansiell balans
 • Att läsa en årsredovisning och hur man beräknar och använder finansiella nyckeltal för lönsamhet och bedömer det ekonomiska tillståndet i ett företag
 • Användning av finansiella ekonomistyrningsmodeller för att skapa lokal medvetenhet om vad som driver resultat och lönsamhet

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Datum och plats:
6-7 oktober, 2022 – online via Zoom eller
10-11 november, 2022 – på Handelshögskolan

PDF

Anmäl dig

Förändringsledning

Datum och plats:
11-12 oktober, 2022 – online via Zoom eller
17-18 november, 2022 – på Handelshögskolan
Föreläsare: Jonas Fasth
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

Programöversikt:
En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar.

Det finns studier som visar att upp till 70% av förändringsarbeten misslyckas med att nå de uppsatta målen. De huvudsakliga orsakerna är sällan tekniska problem eller brist på resurser. Det som saknas är däremot ofta ett aktivt och tydligt ledarskap. Att driva igenom ett förändringsarbete och arbeta med en effektiv förändringsledning kräver förberedelse, styrning och ledning.

Under dagarna varvas inslag av föreläsning med diskussioner. Syftet är att deltagarna skall bygga upp sig egen förståelse för förändringsledarskap, samt att erbjuda verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med förändringsarbete.


Föreläsare: JONAS FASTH
Jonas Fasth är verksam som forskare och lärare i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och som konsult med fokus på tillväxt och strategiska processer i företag. Intresseområden som bl. a har resulterat i böckerna ”Företagsledares arbete och tillväxt”, ”Praktiskt strategiarbete”, ”Lilla boken om marknadsföring”, ”Tillväxtföretagens grunder” och ”Strategiarbetets grunder”.

Jonas har också erfarenheter från arbete inom koncernledningar och styrelser i kunskapsorganisationer. Uppdragen har framför allt bestått av att utveckla verksamheters arbetsmetoder och kompetens kring strategi- och förändringsarbete. Med erfarenheter från näringslivet och akademiska världen besitter han en kompetens som är både teoretisk och konkret vilket gör att han skapar en givande länk mellan den akademiska världen och näringslivet, och förklarar krångliga teorier och forskning på ett konkret och lättbegripligt sätt.

Målgrupp:
Alla ledare som driver förändringsarbete.

SCHEMA DAG 1 FM
Att bädda för förändring:

 • att förstå förändringens utmaningar.
 • om olika perspektiv på förändring och ledarrollen
 • att identifiera förändringens drivkrafter
 • om betydelsen av att ha rätt människor med sig på resan
 • att blanda personligheter med en genuin vilja att utvecklas

SCHEMA DAG 1 EM
Att styra förändring:

 • om förändringens ramverk
 • betydelsen av en tydlig riktning och lagom utmanande mål
 • att identifiera och fokusera på det som är kritiskt

SCHEMA DAG 2 FM
Att styra förändring forts:

 • att skapa kausala kedjor mellan mål och aktiviteter
 • att styra med hjälp av värdefulla värderingar
 • vikten av att balansera planering och lärande

SCHEMA DAG 2 EM
Att leda förändring:

 • Ledarens roll vid förändring
 • om att skapa villkor för prestation • RIIK-modellen
 • dialogens betydelse
 • betydelsen av symboliskt ledarskap

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Datum och plats:
11-12 oktober, 2022 – online via Zoom eller
17-18 november, 2022 – på Handelshögskolan

PDF

Anmäl dig

Business Model Innovation

Datum och plats:
18-19 oktober, 2022 – online via Zoom eller
14-15 november, 2022 – på Handelshögskolan
Föreläsare: Johan Brink
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

Programöversikt:
Många framgångssagor inom företagsvärlden kan härledas till innovativa affärsmodeller: IKEA blev värdens största möbelföretag genom att inte sätta ihop möbler, Netflix har helt förändrat hur vi hyr film och TV-serier och Airbnb låter dig starta ditt egna hotell (eller generera intäkter från annars tomma rum i din bostad).

Business model innovation avser att utmana sättet hur organisationer skapar, levererar och tillgodogör sig kundvärde. Många organisationer har svårt med lateralt tänkande – att “tänka utanför ramarna” – och de upplever svårigheter med att tänka i termer av affärsmodeller och är istället alltför produktorienterade. De saknar ofta de rätta verktygen för att ställa om sitt tänkande.

I detta tvådagarsprogram kommer vi utforska vilka möjligheter din organisation har att utmana och ändra er affärsmodell. Genom grupparbeten och djupgående diskussioner utmanas din syn på kundvärde och du får konkreta verktyg och ramverk för att kunna förbättra din organisations affärsmodell.


Föreläsare: JOHAN BRINK

Johan Brink är universitetslektor på avdelningen för innovation och entreprenörskap på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskningsområden innefattar innovation, kunskapsbaserat entreprenörskap samt strategiskt ledarskap.

Han är för närvarande ansvarig för masterprogrammet ”Innovation and Industrial Management”, där han bland annat föreläser på kurserna Strategic Management och Operations Management. Johan har också erfarenhet från arbete som managementkonsult inom både den privata och offentliga sektorn.

Målgrupp:
Ledare och beslutsfattare som letar efter nya sätt för sina organisationer att skapa, leverera och tillgodogöra sig kundvärde.

SCHEMA DAG 1 FM

 • Hur du skapar djupgående insikt om vikten av kundvärde genom att förstå kundens yrkesroll,
 • Hur du genom systematisk diskussion med din kund om utmaningar och möjligheter skapar empati för kunden och bygger nya insikter.

SCHEMA DAG 1 EM

 • Hur insikter om kundvärde kan utvecklas till ett eller
  flera värdeerbjudanden,
 • Utforska vilka möjligheter din organisation har till
  förbättring, utveckling och expansion

SCHEMA DAG 2 FM

 • Hur en organisation använder sig av affärsmodeller för
  att skapa, leverera och tillgodogöra sig kundvärde,
 • Hur du med hjälp av en så kallad Business Model Canvas
  kan beskriva och visualisera din organisations nuvarande
  affärsmodell.

SCHEMA DAG 2 EM

 • Hur du förbättrar din affärsmodell genom att introducera
  och stimulera möjligheter till förändring,
 • Utforska vidare hur identifiering av dessa möjligheter till
  förändring kan bidra till en innovativ affärsmodell.

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Datum och plats: 
18-19 oktober, 2022 – online via Zoom eller
14-15 november, 2022 – på Handelshögskolan

PDF

Anmäl dig

AI for Decision Makers

Date and place:
October 20-21, 2022 – online via Zoom or
December 1-2, 2022 – at the School of Business
Faculty: Miroslaw Staron
Duration: 2 half-days
Language: English

Apply Mer info

Artificial Intelligence (AI) encompasses the area of how
computers can perform tasks traditionally considered
to require human intelligence. The topic of using AI is
discussed often in modern companies, e.g. Should our
company use AI? When should we use AI? What is the
business case for our company using AI?

The course gives an introduction and practical
demonstrations to the subject and has two main
purposes. The first purpose is to provide knowledge
and understanding of the key concepts within AI, their
historical development, and the ethical issues that may
arise with respect to AI.
The second purpose is to provide decision makers
with the knowledge and tools to reason about the feasibility
of using AI in their companies – when and how
to use it, as well as which benefits and costs AI brings.

During the course the participants learn how to
set-up the infrastructure, train an example classifier
and how to reason about the costs and benefits of using
AI. Through practical exercises participants gain an
understanding of how AI can be applied.
Following the first half-day, participants work on
their own with their case. In a second half-day session
of the course, they present cases for discussion and
feedback.


Faculty: Professor MIROSLAW STARON
Professor of Software Engineering at the University of Gothenburg IT faculty. His research focuses on software development within automotive applications, software effectiveness, data warehouses and profiling of the performance of products and organizations. In the recent years, Prof. Staron has been working on using AI to improve software engineering activities (testing, code review, programming) and utilizing AI in medicine.

Target group:

For decision makers who want to understand the possibilities and challenges related to using AI and Machine Learning. Provides an opportunity for participants to practice on datasets or develop their own case of using AI.

PRELIMINARY SCHEDULE

DAY 1

 • 8.30-09.15 Introductory seminar: what is AI, machine
  learning and what we need to get going
 • 09.30-11.00 Demo: Data visualization and machine learning
 • 11.00-11.45 Introduction of case/assignment. Questions
 • 11.45-12.00 Summary

During their own work, the participants can work on either the
case (based on the case description) or a programming problem
(based on the demonstraction).

DAY 2

 • 9.00-09.15 Check-in
 • 09.15-11.00 Presentation and discussion
 • 11.00-11.30 Feedback
 • 11.30-12.00 New developments in AI and closing

Price: 7 900 SEK (excl VAT)
Language: English
Date and place:
October 20-21, 2022 – online via Zoom or
December 1-2, 2022 – at the School of Business

PDF

Apply

Strategy and Tactics of Pricing

Date and place: TBD
Faculty: Lidija Polutnik
Duration: 2 days
Language: English

Apply Mer info

Companies using many different pricing structures is a testament of the importance of pricing for profitability and a competitive growth enhancement. Which price is the best one?

Price determination is a top priority for managers in charge of marketing or product strategies for existing or new products. It is also a key variable for CFOs and managers with profit and loss responsibility who have to forecast and manage impacts of pricing changes on financial results. In today’s competitive and global markets it is essential to both understand, and leverage, the relationship between customer value and the costs and competencies required to deliver value.

In addition, rapid changes in technology, abundance of big data, and mobile applications, present new opportunities and challenges for the pricing function in organizations. Many organizations are transitioning from selling products to selling services and solutions and experimenting with a variety of pricing techniques. Innovations in pricing such as subscription plans, flat rates, freemiums, and two-sided platforms, have become very common.

These new business models present a need for organizations to develop new pricing models and performance metrics with competencies to monitor customer value, and success metrics for monetizing innovations.

 


Faculty: Professor LIDIJA POLUTNIK

Professor of Economics at Babson College, in Boston, MA. Dr. Polutnik is also a Visiting Professor in the Applied IT Department, University of Gothenburg, Sweden. Dr. Polutnik has done research and consul­ ted in the area of pricing, revenue management and strategic cost management. Her research and work in this area is based on the analysis of the relationship between the firm’s costs and customers’ value and the influence of this relation­ ship on the firm’s profit.

Dr. Polutnik also conducts research in public finance and is focused on the role institutions play in market economies and specifically in countries in transition. Dr. Polutnik’s work has been published in numerous academic journals and books. Her work in non­profit companies is focused on their financial sustainability and best­in­class practices in managing non­profit businesses. She currently serves as a board member and the treasurer of Cambridge Center for Adult Education, Cambridge, MA.

Date and place: TBD
Faculty: Lidija Polutnik
Language: English

Target group:
Business leaders interested in the performance of the pricing function in organizations.

DAY 1, MORNING

 • Introduction: Best Practice in Pricing
 • Exercise: Methods in Pricing

DAY 1, AFTERNOON

 • Value Based Pricing
 • Market Segmentation and Versioning

DAY 2, MORNING

 • Review of Day 1 Reflection
 • Competitive Dynamics in Pricing
 • Group Exercise: Pricing simulation

DAY 2, AFTERNOON

 • New Pricing Models and Innovations in Pricing
 • Applying the work

Price: SEK 15 800 (excl VAT)
Language: English
Date and place: TBD

PDF

Apply

Digitalisering för ledare

Datum: Att tillkännages
Föreläsare: Att tillkännages
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

Programöversikt:
Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper kring ledningen av digitalisering för att få en djupare förståelse kring vad den innebär för samhället i stort.

Genom en serie av fallstudier, exempel från såväl industri och offentlig sektor och ledande forskning läggs en grund för vidare förståelse om vilka specifika utmaningar ledning av digitalisering för med sig.

Därefter går programmet in på konkreta modeller och hjälpmedel för hur man som ledare säkerställer ändamålsenlig digitalisering i sin egen organisation.


Föreläsare: Att tillkännages

Målgrupp:
Personal med ledande positioner (digital strateg, IT-chef/direktör, CIO, CDO) med direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens digitalisering.


Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Plats: Att tillkännages
Datum: Att tillkännages

Anmäl dig

Supply chain management

Datum: Att tillkännages
Föreläsare: Att tillkännages
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

Utbildningen syftar till att ge en helhetsförståelse för hur Supply Chain Management fungerar och hur ett företag kan öka sin effektivitet längs hela värdekedjan. Med utgångspunkt i processorienterad teori fokuserar kursen på funktionella aktiviteter som produktionsplanering, distribution, logistiska tjänster och godstransporter. Fokus läggs också på att förstå transporter och logistikens globala påverkan och miljöeffekter.

Vid slutförd kurs ska du:

 • ha en grundläggande kunskap om logistiska koncept, teorier och perspektiv
 • förstå relationen mellan Supply Chain Management och andra kärnområden, funktioner och strategier
 • utvärdera och integrera sin kunskap i relation till strategiska aspekter av Supply Chain Management.

Föreläsare: Att tillkännages

 

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till medarbetare inom inköp, marknad, produktutveckling, kvalitet, eller logistik som bättre behöver förstå och tillämpa supply chain-kunskaper. Du behöver inte arbeta dagligen med logistik, utan kursen vänder sig till alla målgrupper som vill ha en större förståelse för hur Supply Chain Management fungerar och påverkar företagets olika delar.


Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Språk: Svenska
Plats: Att tillkännages
Datum: Att tillkännages

Anmäl dig

För vem?

Våra öppna program har en längd på 1-2,5 dagar. De är utformade för ledare som behöver kvalitetssäkrad kompetensutveckling inom ett specifikt område, men som kan ha svårt att få loss tid till egen utveckling. Undervisning sker på svenska och engelska, beroende på kurstillfälle.

For whom?

The open-enrolment programmes are 1-2,5 days in length. They are designed for leaders who are in need of quality-assured competence development, but have little time to spare. Programmes are given in Swedish or English, depending on the lecturer.

Programmen erbjuder

 • Insikt i hur du leder komplexa strategiska och operationella verksamheter inom ett valt område
 • En djupdykning i den senaste forskningen inom området
 • En kombination av akademiskt och praktiskt angreppssätt, tillämpat genom nya verktyg
 • Möjlighet till benchmarking med ledare inom andra branscher

Programme benefits

 • Develop capabilities needed to manage complex strategic and operational realities across your programme subject
 • Gain an in-depth update on the latest management research
 • Combine academic rigour with practical relevance, applied through new tools
 • Get an opportunity to benchmark with leaders in different fields

Vi erbjuder akademisk kvalitet

Öppna program vid Handelshögskolan i Göteborg skiljer sig på några distinkta vis från andra utbildningsprogram:

 • Vi är den första handelshögskolan i Sverige att inneha så kallad Triple Crown accreditation, en garanti för kvalitet i forskning och undervisning
 • Föreläsare på programmen är ledande forskare från Handelshögskolan i Göteborg samt från våra globala partneruniversitet

We offer academic quality

Open-enrolment programmes at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg differ from programmes offered by other education providers:

 • The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is the first business school in Sweden to be awarded Triple Crown accreditation, a quality seal for research and education
 • Lecturers on the programmes are leading researchers at the School of Business, Economics and Law or at our global partner universities