Open-enrolment Programmes

The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is a well-established provider of executive education, enabling leaders and executives in the private and public sectors to develop new capabilities, relevant to driving the continued success of their operations.

Starting early 2019, we are proud to propose a set of Open-enrolment Programmes added to our executive education portfolio, complementing our leading Executive MBA programme, accredited by the Association of MBAs (AMBA), and our portfolio of Custom Programmes.

Förändringsledning

Datum: 14-15 maj 2019
Föreläsare: Jonas Fasth
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar.

Det finns studier som visar att upp till 70% av förändringsarbeten misslyckas med att nå de uppsatta målen. De huvudsakliga orsakerna är sällan tekniska problem eller brist på resurser. Det som saknas är däremot ofta ett aktivt och tydligt ledarskap. Att driva igenom ett förändringsarbete och arbeta med en effektiv förändringsledning kräver förberedelse, styrning och ledning.

Under dagarna varvas inslag av föreläsning med diskussioner. Syftet är att deltagarna skall bygga upp sig egen förståelse för förändringsledarskap, samt att erbjuda verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med förändringsarbete.


Föreläsare: JONAS FASTH
Jonas Fasth är verksam som forskare och lärare i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och som konsult med fokus på tillväxt och strategiska processer i företag. Intresseområden som bl. a har resulterat i böckerna ”Företagsledares arbete och tillväxt”, ”Praktiskt strategiarbete”, ”Lilla boken om marknadsföring”, ”Tillväxtföretagens grunder” och ”Strategiarbetets grunder”.
Jonas har också erfarenheter från arbete inom koncernledningar och styrelser i kunskapsorganisationer. Uppdragen har framför allt bestått av att utveckla verksamheters arbetsmetoder och kompetens kring strategi- och förändringsarbete. Med erfarenheter från näringslivet och akademiska världen besitter han en kompetens som är både teoretisk och konkret vilket gör att han skapar en givande länk mellan den akademiska världen och näringslivet, och förklarar krångliga teorier och forskning på ett konkret och lättbegripligt sätt.

Målgrupp:
Alla ledare som driver förändringsarbete.

SCHEMA DAG 1 FM
Att bädda för förändring:

 • att förstå förändringens utmaningar.
 • om olika perspektiv på förändring och ledarrollen
 • att identifiera förändringens drivkrafter
 • om betydelsen av att ha rätt människor med sig på resan
 • att blanda personligheter med en genuin vilja att utvecklas

SCHEMA DAG 1 EM
Att styra förändring:

 • om förändringens ramverk
 • betydelsen av en tydlig riktning och lagom utmanande mål
 • att identifiera och fokusera på det som är kritiskt

SCHEMA DAG 2 FM
Att styra förändring forts:

 • att skapa kausala kedjor mellan mål och aktiviteter
 • att styra med hjälp av värdefulla värderingar
 • vikten av att balansera planering och lärande

SCHEMA DAG 2 EM
Att leda förändring:

 • Ledarens roll vid förändring
 • om att skapa villkor för prestation • RIIK-modellen
 • dialogens betydelse
 • betydelsen av symboliskt ledarskap

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Plats: Handelshögskolan i Göteborg, Vasagatan 1, sal B24
Datum: 14-15 maj

PDF

Anmäl dig

Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer

Datum: 13-14 juni 2019
Föreläsare: Johan Åkesson
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig

Programöversikt:
Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper på två olika nivåer för att bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat. Den första nivån utgår från ett makroekonomiskt perspektiv, där verksamheten sätts in i ett större strategiskt perspektiv kring användning och utveckling av olika resurser. Den andra nivån baseras på ett företagsekonomiskt ramverk där förståelse skapas för hur olika beslut påverkar de grundläggande ekonomiska sambanden såsom lönsamhet, kassaflöde och finansiell balans.
Programmet fokuserar också på att på djupet förstå de finansiella nyckeltalen som används inom affärslivet idag. Med hjälp av denna förståelse kommer du som deltagare att kunna bedöma det allmänna finansiella tillståndet i ett företag och förstå besluts påverkan. Programmet ger dig också grundläggande kunskaper om olika ekonomistyrningsmodeller som behövs för att aktivt kunna bidra till verksamhetens utveckling mot bättre lönsamhet.


Föreläsare: JOHAN ÅKESSON
Johan Åkesson är ekonomie licentiat i företagsekonomi med 25 års erfarenhet som föreläsare och som managementkonsult. Han är specialist på ledning och ekonomistyrning. Johan utsågs så sent som 2018 till Årets Lärare av studenterna på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Johan är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledarprogram för organisationer som Volvo Cars, SKF, IKEA, Investment AB Latour, Capio, VGR och Göteborgs stad, samt från 2019 på Executive MBA- programmet (60 hp) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i Management Accounting.

Målgrupp:
Personal på ledande positioner med direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens ekonomi och resultat. Programmet är branschoberoende.

SCHEMA DAG 1
Från övergripande makroekonomiska samband till möjliga strategival

 • Från Marx till marknadsliberalism – det ekonomiska systemet, en utvecklingsresa
 • Företagens roll i det ekonomiska systemet – möjliga strategiska val
 • Företagsekonomins övergripande samband – ett ramverk

SCHEMA DAG 2
Att förstå och utveckla ett företags ekonomi

 • Det finansiella språket – grundläggande begrepp och samband
 • Att läsa och förstå finansiella rapporter – resultat, kassaflöde och finansiell balans
 • Hur man beräknar och använder finansiella nyckeltal för lönsamhet och det allmänna ekonomiska tillståndet i ett företag.
 • Olika finansiella ekonomistyrningsmodeller för att skapa lokal medvetenhet om vad som driver resultat och lönsamhet.

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Plats: Handelshögskolan i Göteborg, Vasagatan 1, sal C32
Datum: 13-14 juni

PDF

Anmäl dig

Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor

Datum: 23-24 maj 2019
Föreläsare: Johan Magnusson
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig

Programöversikt:
Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper kring ledningen av digitalisering på två övergripande sätt. Först, genom att få en djupare förståelse kring vad digitaliseringen innebär för samhället i stort och offentlig sektor specifikt.

Genom en serie av fallstudier, exempel från såväl industri och offentlig sektor och ledande forskning läggs en grund för vidare förståelse om vilka specifika utmaningar ledning av digitalisering för med sig.

Därefter går programmet in på konkreta modeller och hjälpmedel för hur man som ledare säkerställer ändamålsenlig digitalisering i sin egen organisation.


Föreläsare: JOHAN MAGNUSSON
Johan Magnusson är docent verksam vid Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Hans forskning berör balanseringen av effektivitet och innovation, och hur man styr verksamheter i tider av digitalisering. Han är forskningsledare för Digital Förvaltning, samt flitigt anlitad föreläsare och rådgivare inom såväl offentlig- som privat sektor. Johan är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledarprogram för organisationer som Volvo Cars, SKF, IKEA och Investment AB Latour samt på det akademiska Executive MBA-programmet (60 hp) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i Digitalization and IT governance.

För ytterligare information, se
www.scdi.se/johan-magnusson

Målgrupp:
Personal med ledande positioner (digital strateg, IT-chef/direktör, CIO, CDO) inom primärt offentlig sektor med direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens digitalisering.

SCHEMA DAG 1
Att leva med digitalisering inom offentlig sektor

 • Grundläggande antaganden och definitioner inom digitalisering
 • Konflikter med existerande styrning och verksamhetssyn
 • Utvecklingsvägar och inspiration kring accelererad digitalisering

SCHEMA DAG 2
Att leda digitalisering inom offentlig sektor

 • Nya modeller och ramverk för att leda digitalisering
 • Problemet med existerande ramverk och styrningsformer
 • Styrning, ledning och mätning av digitalisering

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Plats: Handelshögskolan i Göteborg, Vasagatan 1, sal C34
Datum: 23-24 maj

PDF

Anmäl dig

Innovationsledarskap

Datum: 12-13 juni 2019
Föreläsare: Leif Denti
Studietid: 2,5 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig

Programöversikt:
Betydelsen av att kunna leda och stimulera innovation i organisationen ökar ständigt. Vi utforskar principerna för innovation och kreativitet och beskriver hur processerna kan ledas effektivt. Två heldagar av föreläsningar och seminarier följs av en reflektionsperiod på en månad, då du förväntas arbeta i din egen organisation med en utmaning du själv valt. Dag 3 (halvdag) diskuterar vi resultat och reflekterar över vad vi lärt oss på programmet.

Första dagen fokuserar vi på fenomenet kreativitet. Vi utforskar mytbildningar kring kreativitet för att tydligt kunna förklara mekanismerna bakom kreativitet och hur du som ledare kan öka den hos individer och grupper. På individnivå är frågeställningarna: vad händer i hjärnan då vi är kreativa? Vilka individuella egenskaper ska du leta efter vid rekrytering? På teamnivå: hur bör team sättas samman och hur många medlemmar är optimalt? Hur leder man bäst team med hänsyn till beslutsfattande, innovativt klimat och kommunikation?

Den andra dagen fokuserar på hur man hanterar innovation i organisationer: vilka strukturer är kända för att höja innovationsförmågan? Vad menas med en innovativ kultur och hur kan man påverka kulturen? Vilka delar av den innovativa processen är viktigare än andra? Hur bör belöningssystem hanteras för att stimulera kreativa beteenden?


Föreläsare: LEIF DENTI
Leif Denti har sin doktorsgrad från Göteborgs universitet, där han är universitetslektor vid Psykologiska institutionen. Leif leder där kurser i innovation, ledarskap och gruppdynamik. Hans huvudsakliga forksningsområde omfattar projektledares påverkan på kreativitet och innovation i organisationer. I sin doktorsavhandling Leadership and Innovation in R&D Teams, studerade han tekniska utvecklingsprojekt i fem större industriföretag i fyra länder.

Han är också gästföreläsare vid Chalmers Tekniska Högskola, där han undervisar i ledarskap och innovation. Leif Denti är vidare jurymedlem för priset Årets Chef, som utdelas av fackförbundet Ledarna, skribent för www.innovationmanagement.se och grundare av den svenska webbsajten www.tusentips.se. För närvarande är Leif engagerad i flera forskningsprojekt finansierade av Vinnova, vilka syftar till att öka innovationsförmågan i den offentliga sektorn, både på operativ nivå och på ledningsnivå.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som har en chefsbefattning och vill utveckla din egen, teamets och organisationens kreativitet och innovationsförmåga.

SCHEMA DAG 1 FM
Kreativitet

 • Kreativitetens sju myter
 • Principerna för kreativitet
 • Hur kreativitet kan användas i reflektion och beslutsfattande

SCHEMA DAG 1 EM
Innovationsledarskap

 • Hur man leder olika kognitiva typer och personligheter
 • Kompetenserna hos innovative ledare
 • Hur man leder innovativa team

SCHEMA DAG 2 FM
Organisationers innovation

 • Strukturer och processer som stödjer innovation
 • Den innovative kulturen
 • Olika förhållningssätt till risk

SCHEMA DAG 2 EM
Innovation i praktiken

 • Arbetsmetoder och verktyg inom innovation
 • Att belöna kreativitet och innovation

SCHEMA DAG 3 FM
Innovation i praktiken

 • Inlämning av och diskussion om individuella hemuppgifter
 • Reflektioner om programmet

Pris: 19 700 kr (exkl moms)
Plats: Handelshögskolan i Göteborg, Vasagatan 1, sal C32
Datum: 12-13 juni, halvdag vid senare tillfälle

PDF

Anmäl dig

Pricing and value creation

Date: August
Faculty: Lidija Polutnik
Duration: 2,5 days
Language: English

Upcoming

Supply chain management

Datum: November
Föreläsare: Rickard Bergqvist
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Upcoming

Business Model Innovation

Date: November
Faculty: Rick Middel
Duration: 2 days
Language: English

Upcoming

Artificial Intelligence for Decision Makers

Date: November
Faculty: Miroslaw Staron, Viktor Elliot
Duration: 1 day
Language: Swedish or English

Upcoming

Programme benefits

Participating to any of our open-enrolment programmes you will:

 • Learn to manage complex strategic and operational realities within the chosen topic
 • Experience an in-depth update on the latest management research findings
 • Combine academic rigour with practical relevance, applied through tools and methods used
 • Enables benchmarking with other industries through interaction in the group of
  16-20 participants

For whom?

Open-enrolment programmes are 2-3 days long and designed specifically for business leaders and executives, who need to accelerate their niche competence development within a chosen topic, while managing a lack of time available for their personal competence development. Deliveries take place in English or Swedish.

What sets us apart

The Gothenburg executive education open-enrolment portfolio differs from other programmes in the market:

 • As an executive education provider, the quality of our programme deliveries is based on our School’s Triple Crown accreditation. We are proud to be the only such business school in Sweden and one of only 90 in the world
 • Programme lecturers are leading researchers from the School of Business, Economics and Law and from our partner universities worldwide