Open-enrolment Programmes

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en väl etablerad leverantör av högre ledarskapsutbildning. Våra utbildningar hjälper chefer och befattningshavare i den privata såväl som offentliga sektorn att utveckla de färdigheter och tankesätt som behövs för att framgångsrikt utveckla sina verksamheter.

Utöver Executive MBA-programmet och våra skräddarsydda program erbjuder vi även kortare öppna program, s.k. Open-enrolment Programmes.

Klicka här för mer info!

Open-enrolment Programmes

The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is a well-established provider of high-level management education. The programmes in our portfolio are designed to develop and enhance the necessary skills leaders in the private as well as the public sector need to sucessfully develop their organisations.

In addition to the Executive MBA programme and our Custom programmes we are now also offering shorter Open-enrolment Programmes.

Click here to request more info!

Förändringsledning - online

Datum: 1-2 oktober, 2020
Föreläsare: Jonas Fasth
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

En allt snabbare förändringstakt i omvärlden ställer nya krav på företag och dess individer. För framgång krävs en förmåga att justera och ibland radikalt förändra verksamheter utifrån nya förutsättningar.

Det finns studier som visar att upp till 70% av förändringsarbeten misslyckas med att nå de uppsatta målen. De huvudsakliga orsakerna är sällan tekniska problem eller brist på resurser. Det som saknas är däremot ofta ett aktivt och tydligt ledarskap. Att driva igenom ett förändringsarbete och arbeta med en effektiv förändringsledning kräver förberedelse, styrning och ledning.

Under dagarna varvas inslag av föreläsning med diskussioner. Syftet är att deltagarna skall bygga upp sig egen förståelse för förändringsledarskap, samt att erbjuda verktyg och metoder för att praktiskt driva och lyckas med förändringsarbete.


Föreläsare: JONAS FASTH
Jonas Fasth är verksam som forskare och lärare i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och som konsult med fokus på tillväxt och strategiska processer i företag. Intresseområden som bl. a har resulterat i böckerna ”Företagsledares arbete och tillväxt”, ”Praktiskt strategiarbete”, ”Lilla boken om marknadsföring”, ”Tillväxtföretagens grunder” och ”Strategiarbetets grunder”.
Jonas har också erfarenheter från arbete inom koncernledningar och styrelser i kunskapsorganisationer. Uppdragen har framför allt bestått av att utveckla verksamheters arbetsmetoder och kompetens kring strategi- och förändringsarbete. Med erfarenheter från näringslivet och akademiska världen besitter han en kompetens som är både teoretisk och konkret vilket gör att han skapar en givande länk mellan den akademiska världen och näringslivet, och förklarar krångliga teorier och forskning på ett konkret och lättbegripligt sätt.

Målgrupp:
Alla ledare som driver förändringsarbete.

SCHEMA DAG 1 FM
Att bädda för förändring:

 • att förstå förändringens utmaningar.
 • om olika perspektiv på förändring och ledarrollen
 • att identifiera förändringens drivkrafter
 • om betydelsen av att ha rätt människor med sig på resan
 • att blanda personligheter med en genuin vilja att utvecklas

SCHEMA DAG 1 EM
Att styra förändring:

 • om förändringens ramverk
 • betydelsen av en tydlig riktning och lagom utmanande mål
 • att identifiera och fokusera på det som är kritiskt

SCHEMA DAG 2 FM
Att styra förändring forts:

 • att skapa kausala kedjor mellan mål och aktiviteter
 • att styra med hjälp av värdefulla värderingar
 • vikten av att balansera planering och lärande

SCHEMA DAG 2 EM
Att leda förändring:

 • Ledarens roll vid förändring
 • om att skapa villkor för prestation • RIIK-modellen
 • dialogens betydelse
 • betydelsen av symboliskt ledarskap

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Plats: Kursen ges online
Datum: 1-2 oktober, 2020

PDF

Anmäl dig

Ekonomistyrning, finansiella samband och nyckeltal för chefer - online

Datum: 3-4 november, 2020
Föreläsare: Johan Åkesson
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

Programöversikt:
Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper på två olika nivåer för att bättre förstå hur beslut påverkar verksamhetens ekonomi och resultat. Den första nivån utgår från ett makroekonomiskt perspektiv, där verksamheten sätts in i ett större strategiskt perspektiv kring användning och utveckling av olika resurser. Den andra nivån baseras på ett företagsekonomiskt ramverk där förståelse skapas för hur olika beslut påverkar de grundläggande ekonomiska sambanden såsom lönsamhet, kassaflöde och finansiell balans.
Programmet fokuserar också på att på djupet förstå de finansiella nyckeltalen som används inom affärslivet idag. Med hjälp av denna förståelse kommer du som deltagare att kunna bedöma det allmänna finansiella tillståndet i ett företag och förstå besluts påverkan. Programmet ger dig också grundläggande kunskaper om olika ekonomistyrningsmodeller som behövs för att aktivt kunna bidra till verksamhetens utveckling mot bättre lönsamhet.


Föreläsare: JOHAN ÅKESSON
Johan Åkesson är ekonomie licentiat i företagsekonomi med 25 års erfarenhet som föreläsare och som managementkonsult. Han är specialist på ledning och ekonomistyrning. Johan utsågs så sent som 2018 till Årets Lärare av studenterna på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Johan är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledarprogram för organisationer som Volvo Cars, SKF, IKEA, Investment AB Latour, Capio, VGR och Göteborgs stad, samt från 2019 på Executive MBA- programmet (60 hp) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i Management Accounting.

Målgrupp:
Personal på ledande positioner med direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens ekonomi och resultat. Programmet är branschoberoende.

SCHEMA DAG 1
Från övergripande makroekonomiska samband till möjliga strategival

 • Från Marx till marknadsliberalism – det ekonomiska systemet, en utvecklingsresa
 • Företagens roll i det ekonomiska systemet – möjliga strategiska val
 • Företagsekonomins övergripande samband – ett ramverk

SCHEMA DAG 2
Att förstå och utveckla ett företags ekonomi

 • Det finansiella språket – grundläggande begrepp och samband
 • Att läsa och förstå finansiella rapporter – resultat, kassaflöde och finansiell balans
 • Hur man beräknar och använder finansiella nyckeltal för lönsamhet och det allmänna ekonomiska tillståndet i ett företag.
 • Olika finansiella ekonomistyrningsmodeller för att skapa lokal medvetenhet om vad som driver resultat och lönsamhet.

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Plats: Kursen ges online
Datum: 3-4 november, 2020

PDF

Anmäl dig

Digitalisering för digitala strateger i offentlig sektor - online

Datum: 16-17 november, 2020
Föreläsare: Johan Magnusson
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

Programöversikt:
Deltagarna i programmet utvecklar sina kunskaper kring ledningen av digitalisering på två övergripande sätt. Först, genom att få en djupare förståelse kring vad digitaliseringen innebär för samhället i stort och offentlig sektor specifikt.

Genom en serie av fallstudier, exempel från såväl industri och offentlig sektor och ledande forskning läggs en grund för vidare förståelse om vilka specifika utmaningar ledning av digitalisering för med sig.

Därefter går programmet in på konkreta modeller och hjälpmedel för hur man som ledare säkerställer ändamålsenlig digitalisering i sin egen organisation.


Föreläsare: JOHAN MAGNUSSON
Johan Magnusson är docent verksam vid Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation. Hans forskning berör balanseringen av effektivitet och innovation, och hur man styr verksamheter i tider av digitalisering. Han är forskningsledare för Digital Förvaltning, samt flitigt anlitad föreläsare och rådgivare inom såväl offentlig- som privat sektor. Johan är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledarprogram för organisationer som Volvo Cars, SKF, IKEA och Investment AB Latour samt på det akademiska Executive MBA-programmet (60 hp) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i Digitalization and IT governance.

För ytterligare information, se
www.scdi.se/johan-magnusson

Målgrupp:
Personal med ledande positioner (digital strateg, IT-chef/direktör, CIO, CDO) inom primärt offentlig sektor med direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens digitalisering.

SCHEMA DAG 1
Att leva med digitalisering inom offentlig sektor

 • Grundläggande antaganden och definitioner inom digitalisering
 • Konflikter med existerande styrning och verksamhetssyn
 • Utvecklingsvägar och inspiration kring accelererad digitalisering

SCHEMA DAG 2
Att leda digitalisering inom offentlig sektor

 • Nya modeller och ramverk för att leda digitalisering
 • Problemet med existerande ramverk och styrningsformer
 • Styrning, ledning och mätning av digitalisering

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Plats: Kursen ges online
Datum: 16-17 november, 2020

PDF

Anmäl dig

Innovationsledarskap - online

Datum: 27-28 oktober, 2020
Föreläsare: Leif Denti
Studietid: 2,5 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

Programöversikt:
Betydelsen av att kunna leda och stimulera innovation i organisationen ökar ständigt. Vi utforskar principerna för innovation och kreativitet och beskriver hur processerna kan ledas effektivt. Två heldagar av föreläsningar och seminarier följs av en reflektionsperiod på en månad, då du förväntas arbeta i din egen organisation med en utmaning du själv valt. Dag 3 (halvdag) diskuterar vi resultat och reflekterar över vad vi lärt oss på programmet.

Första dagen fokuserar vi på fenomenet kreativitet. Vi utforskar mytbildningar kring kreativitet för att tydligt kunna förklara mekanismerna bakom kreativitet och hur du som ledare kan öka den hos individer och grupper. På individnivå är frågeställningarna: vad händer i hjärnan då vi är kreativa? Vilka individuella egenskaper ska du leta efter vid rekrytering? På teamnivå: hur bör team sättas samman och hur många medlemmar är optimalt? Hur leder man bäst team med hänsyn till beslutsfattande, innovativt klimat och kommunikation?

Den andra dagen fokuserar på hur man hanterar innovation i organisationer: vilka strukturer är kända för att höja innovationsförmågan? Vad menas med en innovativ kultur och hur kan man påverka kulturen? Vilka delar av den innovativa processen är viktigare än andra? Hur bör belöningssystem hanteras för att stimulera kreativa beteenden?


Föreläsare: LEIF DENTI
Leif Denti har sin doktorsgrad från Göteborgs universitet, där han är universitetslektor vid Psykologiska institutionen. Leif leder där kurser i innovation, ledarskap och gruppdynamik. Hans huvudsakliga forksningsområde omfattar projektledares påverkan på kreativitet och innovation i organisationer. I sin doktorsavhandling Leadership and Innovation in R&D Teams, studerade han tekniska utvecklingsprojekt i fem större industriföretag i fyra länder.

Han är också gästföreläsare vid Chalmers Tekniska Högskola, där han undervisar i ledarskap och innovation. Leif Denti är vidare jurymedlem för priset Årets Chef, som utdelas av fackförbundet Ledarna, skribent för www.innovationmanagement.se och grundare av den svenska webbsajten www.tusentips.se. För närvarande är Leif engagerad i flera forskningsprojekt finansierade av Vinnova, vilka syftar till att öka innovationsförmågan i den offentliga sektorn, både på operativ nivå och på ledningsnivå.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som har en chefsbefattning och vill utveckla din egen, teamets och organisationens kreativitet och innovationsförmåga.

SCHEMA DAG 1 FM
Kreativitet

 • Kreativitetens sju myter
 • Principerna för kreativitet
 • Hur kreativitet kan användas i reflektion och beslutsfattande

SCHEMA DAG 1 EM
Innovationsledarskap

 • Hur man leder olika kognitiva typer och personligheter
 • Kompetenserna hos innovative ledare
 • Hur man leder innovativa team

SCHEMA DAG 2 FM
Organisationers innovation

 • Strukturer och processer som stödjer innovation
 • Den innovative kulturen
 • Olika förhållningssätt till risk

SCHEMA DAG 2 EM
Innovation i praktiken

 • Arbetsmetoder och verktyg inom innovation
 • Att belöna kreativitet och innovation

SCHEMA DAG 3 FM
Innovation i praktiken

 • Inlämning av och diskussion om individuella hemuppgifter
 • Reflektioner om programmet

Pris: 19 700 kr (exkl moms)
Plats: Kursen ges online
Datum: 27-28 oktober, 2020

PDF

Anmäl dig

Supply chain management - online

Datum: Ej planerad, hösten 2020
Föreläsare: Rickard Bergqvist
Studietid: 2 dagar
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

Utbildningen syftar till att ge en helhetsförståelse för hur Supply Chain Management fungerar och hur ett företag kan öka sin effektivitet längs hela värdekedjan. Med utgångspunkt i processorienterad teori fokuserar kursen på funktionella aktiviteter som produktionsplanering, distribution, logistiska tjänster och godstransporter. Fokus läggs också på att förstå transporter och logistikens globala påverkan och miljöeffekter.

Vid slutförd kurs ska du:

 • ha en grundläggande kunskap om logistiska koncept, teorier och perspektiv
 • förstå relationen mellan Supply Chain Management och andra kärnområden, funktioner och strategier
 • utvärdera och integrera sin kunskap i relation till strategiska aspekter av Supply Chain Management.

Föreläsare: RICKARD BERGQVIST

Programansvarig är Professor Rickard Bergqvist, forskare vid Handelshög­skolan vid Göteborgs universitet inom logistik och transporter med fokus på hållbara transportlösningar. Han är också rådgivare åt privat näringsliv och offentlig sektor (t.ex. Jula, Benders, Volvo, Trafikverket).

Rickard är också sedan flera år en högt uppskattad föreläsare på ledar­program för organisationer som Volvo Cars, SKF och IKEA samt på det akademiska Executive MBA­programmet (60 hp) vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, där han ansvarar för kursen i Supply Chain Management.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till medarbetare inom inköp, marknad, produktutveckling, kvalitet, eller logistik som bättre behöver förstå och tillämpa supply chain-kunskaper. Du behöver inte arbeta dagligen med logistik, utan kursen vänder sig till alla målgrupper som vill ha en större förståelse för hur Supply Chain Management fungerar och påverkar företagets olika delar.

SCHEMA DAG 1 FM

 • Introduktion till Supply Chain Management
 • Logistiksystemet och godsflödet

SCHEMA DAG 1 EM

 • Supply chain: mål och prestanda
 • Produkt- och materialflödesstrukturer

SCHEMA DAG 2 FM

 • Distributionsstrukturer, transportplanering och miljöaspekter
 • Supply chain-koncept och informationssystem

SCHEMA DAG 2 EM

 • Övning: The Supply Chain Game – rond 1
 • The Supply Chain Game – rond 2
 • Diskussion och reflektioner kring Supply Chain Game

Pris: 15 800 kr (exkl moms)
Språk: Svenska
Plats: Kursen ges online
Datum: Ej planerad, hösten 2020

PDF

Anmäl dig

Business Model Innovation - online

Date: November 11-12, 2020
Faculty: Rick Middel
Duration: 2 days
Language: English

Apply Mer info

There are many corporate success stories that go back to an innovative business model: Pixar won seven Academy Awards without a single human actor in any of the films and Netflix reinvented video rental despite not owning a single physical shop.

Business model innovation refers to challenging the way customer value is created, delivered and captured. However, so many organizations are struggling with thinking outside of their own industry logic. They experience difficulties in thinking in terms of business models – rather than technologies and products – and lack systematic tools.

In this two day programme we will explore the possibi- lities to design, challenge and change the business model of your company. The objective is to provide both tools and frameworks to work with your very own business model innovation, as well as using group work and facilitated discussions to challenge the way you see customer value.


Faculty: RICK MIDDEL, PhD, Senior lecturer

Rick Middel works as a senior lecturer at the School of Business,
Economics and Law at the University of Gothenburg and more specifically At the Institute for Innovation and Entrepreneurship his research interest concerns innovation management, business model innovation, creativity and innovation diffusion.

He is currently responsible for the Master level programme ”Innovation and Industrial Management”, in which he teaches and guides graduate students in different courses and for which he has received the Best Teacher award.

Rick has also a vast experience as a programme manager and lecturer in customized in-company executive programmes for organizations like Volvo Cars, SKF, IKEA och Investment AB Latour.

Date: November 11-12, 2020
Faculty: Rick Middel
Language: English

Target group:
Executives and managers seeking to develop novel ways for their company to create, deliver and capture value.

DAY 1, MORNING

 • How to develop in-depth insight into customer value by
  understanding the job of the customer,
 • Empathising with the customer by systematically discussing the
  pains and gains of a customer, while doing his job, and build new insights.

DAY 1, AFTERNOON

 • Link customer value insights to developing one or more
  value propositions.
 • Explore opportunities to improve, develop or expand your
  company’s offer in terms of products and/or services.

DAY 2, MORNING

 • Focus on the business model, which uses a combination of
  graphics, text and numbers to describe the rational of how an
  organization creates, delivers and captures value,
 • Using the proven Business Model Canvas as a systematic tool
  to describe and visualize your current business model.

DAY 2, AFTERNOON

 • Focus on opportunities to innovate the business model by
  introducing triggers for change,
 • Explore how these triggers change the business model and
  which elements will be impacted the most (as Steve Jobs once said: “a little paranoia doesn’t do any harm!”).

Price: SEK 15 800 (excl VAT)
Language: English
Location: To be delivered online
Date: November 11-12, 2020

PDF

Apply

Strategy and Tactics of Pricing - online

Date: To be announced
Faculty: Lidija Polutnik
Duration: 2,5 days
Language: English

Apply Mer info

Companies using many different pricing structures is a testament of the importance of pricing for profitability and a competitive growth enhancement. Which price is the best one?

Price determination is a top priority for managers in charge of marketing or product strategies for existing or new products. It is also a key variable for CFOs and managers with profit and loss responsibility who have to forecast and manage impacts of pricing changes on financial results. In today’s competitive and global markets it is essential to both understand, and leverage, the relationship between customer value and the costs and competencies required to deliver value.

In addition, rapid changes in technology, abundance of big data, and mobile applications, present new opportunities and challenges for the pricing function in organizations. Many organizations are transitioning from selling products to selling services and solutions and experimenting with a variety of pricing techniques. Innovations in pricing such as subscription plans, flat rates, freemiums, and two-sided platforms, have become very common.

These new business models present a need for organizations to develop new pricing models and performance metrics with competencies to monitor customer value, and success metrics for monetizing innovations.

 Dr. Lidija Polutnik is a Professor of Economics at Babson College, in Boston, MA. Dr. Polutnik is also a Visiting Professor in the Applied IT Department, University of Gothenburg, Sweden. Dr. Polutnik has done research and consul­ ted in the area of pricing, revenue management and strategic cost management. Her research and work in this area is based on the analysis of the relationship between the firm’s costs and customers’ value and the influence of this relation­ ship on the firm’s profit. Dr. Polutnik also conducts research in public finance and is focused on the role institutions play in market economies and specifically in countries in transition. Dr. Polutnik’s work has been published in numerous academic journals and books.
Her work in non­profit companies is focused on their financial sustainability and best­in­class practices in managing non­profit businesses. She currently serves as a board member and the treasurer of Cambridge Center for Adult Education, Cambridge, MA.

Date: To be announced
Faculty: Lidija Polutnik
Language: English

Target group:
Business leaders interested in the performance of the pricing function in organizations.

DAY 1, MORNING

 • Introduction: Best Practice in Pricing
 • Exercise: Methods in Pricing – Atlantic Bundle Case

DAY 1, AFTERNOON

 • Competitive Dynamics in Pricing
 • Exercise: Pricing Simulation
 • Value Based Pricing

DAY 2, MORNING

 • Review of Day 1 Reflection
 • Value Based Pricing and Cost Management
 • Group Exercise: Wilkerson Case
 • Market Segmentation and Versioning

DAY 2, AFTERNOON

 • Innovations in Pricing
 • Group Exercise: Netflix, Inc.

DAY 3, MORNING

 • Review of Day 2 Reflection
 • Monetizing Value and Pricing Execution
 • Applying the work

Price: SEK 19 700 (excl VAT)
Language: English
Location: To be delivered online
Date: To be announced

PDF

Apply

Artificiell Intelligens (AI) för beslutsfattare - online

Datum: Hösten 2020 (datum att tillkännages)
Föreläsare: Miroslaw Staron, Viktor Elliot
Studietid: 1 dag
Språk: Svenska

Anmäl dig Mer info

Artificiell Intelligens (AI) omfattar området för hur datorer kan utföra uppgifter som traditionellt anses behöva mänsklig intelligens. Kursen ger en introduktion till ämnet och har två huvudändamål: ett syfte är att ge en grund­läggande förståelse för nyckelbegreppen inom AI, deras historiska utveckling och de etiska problem som kan upp­stå med avseende på AI. Före kursen förväntas deltagarna förbereda sig genom ett antal utvalda klipp på YouTube.

Det andra syftet är att lära ut grundläggande AI­-begrepp och ­algoritmer för planering och problemlösning, inklu­sive deras användning. Här får deltagarna tillgång till en omfattande datamängd som indata. I det första steget analyserar deltagarna datamängden med hjälp av ett visualise­ringsverktyg och förstå hur visualisering kan utnyttjas för beslutsfattande. Nästa steg använder samma datamängd och tillåter deltagarna att skapa ett AI­-baserat neuralt nätverk, vilket illustrerar vilka nya insikter samma data­mängd nu kan ge och hur AI kan stödja beslutsfattandet.

Sista delen av dagen används för att ge några ytterligare praktiska exempel på hur och när AI är användbart och när det är mindre användbart.


 

Föreläsare

Professor MIROSLAW STARON
Professor i Software Engineering vid IT-fakulteten vid Göteborgs universitet. Forskar om, mjukvaruutveckling inom automotive- tillämpningar, mjukvarueffektivitet, datalager, profilering av produkters och organisationers prestanda.

Dr. VIKTOR ELLIOT
Doktor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Forskar med inriktning på Bank Management, Reglering, Finansiella Institutioner och Marknader, Supply Chain Finance, Ekonomistyrning och Performance Management. Han är också föreståndare för Handelshögskolans i Göteborg Business IT Lab (Bitlab), en hub för att stödja Företagsekonomiska institutionen i digitaliseringsarbetet.

Målgrupp:
Beslutsfattare som behöver utveckla en grund­läggande s.k. beställarkompetens inom AI, vilket innebär en orientering inom ämnet, tillräcklig för att som ledare eller kund kunna föra meningsfulla dialoger med AI­-experter inom ramen för olika projekt eller initiativ.

SCHEMA

 • 8.30-10.00 Introduktion och inledande seminarium
 • 10.00-12.00 LAB: Visualisering av data
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-16.00 LAB: Att skapa ett neuralt nätverk
 • 16.00-17.00 Avslutningsseminarium: Att använda AI i praktiken

Pris: 7 900 kr (exkl moms)
Språk: Svenska
Plats: Kursen ges online
Datum: Hösten 2020 (datum att tillkännages)

PDF

Anmäl dig

För vem?

Våra öppna program har en längd på en-två dagar. De är utformade för ledare som behöver kvalitetssäkrad kompetensutveckling inom ett specifikt område, men som kan ha svårt att få loss tid till egen utveckling. Undervisning sker på svenska och engelska, beroende på kurstillfälle.

For whom?

The open-enrolment programmes are 1-2 days in length. They are designed for leaders who are in need of quality-assured competence development, but have little time to spare. Programmes are given in Swedish or English, depending on the lecturer.

Programmen erbjuder

 • Insikt i hur du leder komplexa strategiska och operationella verksamheter inom ett valt område
 • En djupdykning i den senaste forskningen inom området
 • En kombination av akademiskt och praktiskt angreppssätt, tillämpat genom nya verktyg
 • Möjlighet till benchmarking med ledare inom andra branscher

Programme benefits

 • Develop capabilities needed to manage complex strategic and operational realities across your programme subject
 • Gain an in-depth update on the latest management research
 • Combine academic rigour with practical relevance, applied through new tools
 • Get an opportunity to benchmark with leaders in different fields

Vi erbjuder akademisk kvalitet

Öppna program vid Handelshögskolan i Göteborg skiljer sig på några distinkta vis från andra utbildningsprogram:

 • Vi är den enda handelshögskolan i Sverige som innehar så kallad Triple Crown accreditation, en garanti för kvalitet i forskning och undervisning
 • Föreläsare på programmen är ledande forskare från Handelshögskolan i Göteborg samt från våra globala partneruniversitet

We offer academic quality

Open-enrolment programmes at the School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg differ from programmes offered by other education providers:

 • The School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg is the only business school in Sweden that has been awarded Triple Crown accreditation, a quality seal for research and education
 • Lecturers on the programmes are leading researchers at the School of Business, Economics and Law or at our global partner universities